Kara dla PZU za opóźnione odszkodowania. Pigułka informacji o terminach likwidacji szkód

W poniedziałek, 20 czerwca, Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o nałożeniu na PZU kary o łącznej wysokości  546,3 tys. zł za naruszenia ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ich powodem  jest 28 opóźnień w wypłatach odszkodowań. Przy ustalaniu wysokości kary KNF wzięła pod uwagę to, że „PZU podjął szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości”.

KNF nie podaje szczegółów wspomnianych w komunikacie 28 spraw, jednak z jego treści wynika jasno, że chodzi o ustawowe terminy. W tej publikacji przyjrzymy się najistotniejszym przepisom, o których warto pamiętać, by służyć merytoryczną radą w przypadku wystąpienia szkód u naszych Klientów.

Wystąpienie szkody

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań w kontekście szkód jest to, w jakim czasie należy zgłosić szkodę z polisy. Najczęściej te kwestie są regulowane przez OWU, dlatego warto przyjąć, że powinno się zrobić to niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia. W przypadku polis dobrowolnych często wskazuje się termin 7-dniowy lub 1-dniowy w przypadku ryzyk wandalizmu lub kradzieży.

Równie istotnym terminem jest termin przedawnienia roszczeń, który wynosi 3 lata i jest on regulowany przez kodeks cywilny (art. 819 kc).

Terminy likwidacji obowiązujące ubezpieczycieli

Co do zasady terminy te możemy podzielić na dwie grupy: ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.

W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych takich jak OC, zakłady ubezpieczeń powinny dokonać wypłaty w terminie 30 dni od uzyskania zawiadomienia o szkodzie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której ubezpieczyciel nie jest w stanie ustalić wysokości odszkodowania lub swojej odpowiedzialności. Wówczas wypłata powinna nastąpić w ciągu 14 dni od uzyskania niezbędnych informacji przy zachowaniu należytej staranności. Cały proces likwidacji nie powinien trwać dłużej niż 90 dni.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której odpowiedzialność ubezpieczyciela lub wysokość odszkodowania zależą od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Podstawa prawna: art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Warto znać te terminy, zwłaszcza w przypadku kosztownych szkód, do których naprawienia Klient potrzebuje środków z polisy. W przypadku przedłużającego się procesu likwidacji może on wnioskować o wypłatę kwoty bezspornej, która pozwoli na podjęcie pierwszych działań, nie zamykając jednocześnie całego procesu.

Ubezpieczenia dobrowolne

Terminy likwidacji w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych reguluje kodeks cywilny. Tu również wyznaczono wspomniane wyżej 30 dni. Jeśli terminowe ustalenie odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania jest niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od ustalenia stosownych informacji. Co ważne, mimo to bezsporna część świadczenia powinna zostać wypłacona w terminie 30 dni.

Ubezpieczyciel ma możliwość wskazać terminy korzystniejsze dla ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia lub OWU.

Jak widzisz terminy likwidacji szkód z ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych regulują odrębne przepisy. Podobnie jest w przypadku nakładania kar przez KNF w sytuacji przekroczenia terminów wskazanych w ustawach. Jeśli niedotrzymanie terminu dotyczy ubezpieczenia obowiązkowego, KNF ma obowiązek nałożenia na ubezpieczyciela kary. W przypadku polis dobrowolnych jest to uznaniowe.

Jeśli twoi Klienci kontaktują się z tobą w sprawie szkód lub analizy polisy pod kątem już zaistniałych sytuacji, polecamy przygotowanie sobie pigułki informacji w postaci pliku pdf. Umieść w nim krótki przewodnik po szkodach – od tego, co zrobić, gdy się o nich dowiadujemy, przez niezbędne dokumenty i formę zgłoszenia, aż po istotne terminy. Możesz dołączać taki przewodnik w ramach bonusu do polis lub potraktować jako prezent w zamian za wystawienie ci opinii w Google.

Agnieszka

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.